prathamschool1@gmail.com
 7015155948


Topper List

Student Name Class Marks Obtained Photo
Sameer 10th 93.0% Sameer Yukta 10th 88.0% Yukta Payal 12th 83.0% Payal Tejas Rao 12th 80.0% Tejas Rao Pallavi 12th 82.0% Pallavi Riya 10th 93.0% Riya Bhavika 10th 87.0% Bhavika Sanjana 12th 81.0% Sanjana